ទំនាក់ទំនង​
: លេខ​៤៥ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សង្កាត់ផ្សាថ្មី៣ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
: chhrien.sengkong@da-canc.gov.kh,  hoy.sokpheap@da-canc.gov.kh
: + (៨៥៥) ១៧​ ​៣៦ ៣៥ ៣៦,  + (៨៥៥) ៩៣ ៥៨ ៥៨ ៥២
: + (៨៥៥) ២៣ ២១ ៤​៣ ៣៧
ផ្ញើសារមកយើងខ្មុំ

* ប្រធានបទ

* ឈ្មោះពេញ

* សារអេឡិចត្រូនិច

* លេខទូរសព្ទ័

* សារ

* លេខកូដសំងាត់  
ផែនទីទីតាំង