ពិធីចុះអនុស្សណៈយោគយល់ MoU រវាងនាយកដ្ឋាន DA នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មកម្ពុជា ជាមួយ ACFS នៃក្រសួងកសិកម្ម និងសហករណ៍ថៃ​ ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នំា២០១៧


វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000658254
បណ្ដាញសង្គម