ចក្ខុវិស័យរបស់នាយកដ្ឋាន

                              
                                                 

នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ មានគោលដៅបង្កើតឡើងនូវប្រព័ន្ធវាយតម្លៃទទួលស្គាល់មួយ ប្រកបដោយតម្លាភាព ឯករាជ្យភាព និងភាពមិនលម្អៀង ដោយយោងទៅតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនៃប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងអនុលោមទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដោយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ពី ក្រុមប្រឹក្សាជាតិវាយតម្លៃទទួលស្គាល់កម្ពុជា (ក.ជ.វ.ទ.ស)។ នាយកដ្ឋានខិតខំក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ឲ្យបានទូលំទូលាយ និងមានប្រសិទ្ធិភាពដល់អង្គភាពវាយតម្លៃភាពអនុលោមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីគាំទ្រអភិវិឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការវាយតម្លៃភាពអនុលោម ប្រកបដោយភាពមិនលម្អៀង ប្រសីទ្ធភាព និងមានសមត្ថភាព។ បញ្ញត្តិករ ឧស្សាកម្ម និងសង្គម នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការវាយតម្លៃភាពអនុលោមនេះ។

សេចក្តីជូនដំណឹង និងឯកសារផ្សេងៗ
វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000722350
បណ្ដាញសង្គម