រចនាសម្ព័ន្ធនាយកដ្ឋាន

នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្កាល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយត្តជាតិ និងត្រូវបានតែងតាំងជាអង្គភាពវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្ន នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ បានទទួលការគាំទ្រពីគម្រោង ASEAN PTB ដោយអនុវត្តតាមទស្សនៈនៃការិយាល័យទំនាក់ទំនងវាយតម្លទទួលស្កាល់ជាតិ (NAFP)។ នេះជាហេតុផលដែលនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់បានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គភាពវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ទាំង៤ របស់ប្រទេសថៃ និងអង្គភាពវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ជាដែគូ (PABs) ដ៏ទៃទៀត ដែលពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរួចស្រេចហើយ។ គោលដៅនែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺ ដើម្បីឲ្យនាយកដ្ឋានទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិកាន់តែឆាប់​ នាពេលខាងមុខ។ រាល់ការវាយតម្លៃទទួលស្គាល់នឹងត្រូវបានធ្វើរួមគ្នាដោយសហាករជាមួយនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ ការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ គឺពិតមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អង្គភាពវាយតម្លៃភាពអនុលោមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នោះពេលដែលអង្គភាពនោះបានទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ដែលផ្តល់ដោយអង្គភាពវាយតម្លៃទទួលស្គាល់នៃប្រទេសថៃ ឬអង្គភាពវាយតម្លៃទទួលស្គាល់នៃប្រទេសជាដៃគូដ៏ទៃទៀត។


ល.រ នាម និងគោត្តនាម តួនាទី ទទួលបន្ទុក E-mail address
លោក ហូយ សុភាព ប្រធាននាយកដ្ឋាន ទទួលបន្ទុករួម hoysokpheap@gmail.com
hoy.sokpheap@da-canc.gov.kh
លោក ធន់ ផុន អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ទទួលបន្ទុកការិយាល័យទី២ thorn.phon@da-canc.gov.kh
 ៣ លោក ខូយ ឃីម អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ទទួលបន្ទុកការិយាល័យទី១ khoy.khim@da-canc.gov.kh
លោក ម៉ៅ ព្រហស្បត្តិ៍ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន ទទួលបន្ទុកការិយាល័យទី៤ mao.prohos@da-canc.gov.kh
កញ្ញា ឡេង មោនីភា ប្រធានការិយាល័យ ការិយាល័យទី៤ leng.moniphea@da-canc.gov.kh
លោក លឹម ហុង ប្រធានការិយាល័យ ការិយាល័យទី១ lim.hong@da-canc.gov.kh
លោក យ៉ូត វិចិត្រ ប្រធានការិយាល័យ ការិយាល័យទី២ yot.vichet@da-canc.gov.kh
លោក ជីម ឈាន់ ប្រធានការិយាល័យ ការិយាល័យទី៣ chim.chhorn@da-canc.gov.khវីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000658229
បណ្ដាញសង្គម