លំដាប់នៃការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៃការងារវាយតម្លៃទទួលស្គាល់


  • ស្ថាប័នវាយតម្លៃទទួលស្គាល់មន្ទីរពិសោធន៍អន្តរជាតិ (ILAC) ធ្វើការវាយតម្លៃ និងទទួលស្គាល់ដល់ស្ថាប័នវាយតម្លៃទទួលស្គាល់មន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច (APLAC) និង ស្ថាប័នវាយតម្លៃទទួលស្គាល់អន្ដរជាតិ (IAF) ធ្វើការវាយតម្លៃ និងទទួលស្គាល់ស្ថាប័នវាយតម្លៃទទួលស្គាល់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច (PAC) ។
  • ស្ថាប័នវាយតម្លៃទទួលស្គាល់មន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APLAC) និងស្ថាប័នវាយតម្លៃទទួលស្គាល់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (PAC) ទទួលស្គាល់អង្គភាពវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ថ្នាក់ជាតិដូចជា នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ (DA) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
  • ជាលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃទទួលស្គាល់របស់នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ (DA) អង្គភាពវាយតម្លៃភាពអនុលោម (CABs) នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។

វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000664006
បណ្ដាញសង្គម