កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃDA

បច្ចុប្បន្ន នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ បានចូលជា៖

១. សមាជិកនៃក្រុមការងារវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ និងការវាយតម្លៃភាពអនុលោម ACCSQ (WG2) របស់អាស៊ាន និងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះត្រៀមនឹងចូលជាសមាជិកនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគុណភាព ACCSQ

២. សមាជិកមិនទាន់ពេញសិទ្ធនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ប៉ាស៊ីហ្វិក (PAC) ហើយកំពុងរៀបចំផែនការក្នុងការក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធ និងចុះហត្ថលេខី MLA ជាមួយ PAC

៣. សមាជិកមិនទាន់ពេញសិទ្ធនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាយតម្លៃទទួលស្គាល់មន្ទីរពិសោធន៍តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APLAC) ហើយកំពុងរៀបចំផែនការក្នុងការក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធ និងចុះហត្ថលេខី MRA ជាមួយ APLAC

វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000681889
បណ្ដាញសង្គម