អ្នកប្រតិបត្តិនាយកដ្ឋាន

ការវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ (DA) គឺជាអជ្ញាធរជាតិទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារវាយតម្លៃទទួលស្កាល់ដល់អង្គភាពវាយតម្លៃភាពអនុលោមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ គឺជានាយកដ្ឋានមួយចំណុះឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម នៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា  និងនវានុវត្តន៍  (MISTI)។​

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិវាយតម្លៃទទួលស្គាល់កម្ពុជា (ក.ជ.វ.ទ.ស) ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា  និងនវានុវត្តន៍ គឺជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមើលកិច្ចដំណើរការរបស់នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់។វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000658368
បណ្ដាញសង្គម