កិច្ចប្រជុំទ្វេរភាគីរវាងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ និងសិប្បកម្ម កម្ពុជា និងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ម៉ាឡេស៊ី ​នៅខេត្តសៀមរាប


វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000663988
បណ្ដាញសង្គម