និមិត្តសញ្ញានៃមន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើតេស្តវេជ្ជសាស្ត្រ អិន ហ៊េល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី

មន្ទីរពិសោធន៍ អិន ហ៊េល (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី បានមកចុះបញ្ជីរួចរាល់ ប្រកបសេវាកម្មជាអង្គភាពមន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើតេស្តវេជ្ជសាស្ត្រ នៅនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់។

អត្ថបទដែលទាក់ទង

មន្ទីរពិសោធន៍សំណង់ និងសាធារណការ (ម.ព.ស.ស) នៃក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានមកចុះបញ្ជីរួចរាល់ ប្រកបសេវាកម្មជាអង្គភាពមន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើតេស្ត នៅនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់។

មន្ទីរពិសោធន៍ ប៊ីភី ហ៊ែលឃែរ (ខេមបូឌែ) ឯ.ក បានមកចុះបញ្ជីរួចរាល់ ប្រកបសេវាកម្មជាអង្គភាពមន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើតេស្តវេជ្ជសាស្ត្រ នៅនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់។

មន្ទីរពិសោធន៍ទឹកស្អាតនិរោធនៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ បានមកចុះបញ្ជីរួចរាល់ ប្រកបសេវាកម្មជាអង្គភាពមន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើតេស្ត នៅនាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់។
វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000663983
បណ្ដាញសង្គម