វគបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការវាយតម្លៃទទទួលស្គាល់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO/IEC 17065: 2012 ថ្ងៃទី១៩ ដល់​ ២១ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៦ នៅសណ្ឋាគារស្តាឃីង


វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000664000
បណ្ដាញសង្គម