នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
សេចក្តីសម្រេច លេខ ២៥៥ MIH/​ 2017 ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាការបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្រ្ត (TC-ML), ISO 15189
លក្ខណៈពិសេសរបស់ឯកសារ
រៀបចំសរសេរដោយ :នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ :ថ្ងៃទី០១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧
ចំនួនទំព័រ :០៣ ទំព័រ
សេចក្តីអធិប្បាយពីឯកសារ
វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000527767
បណ្ដាញសង្គម