នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
DA-RAC/0001/2017 លិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីវិញ្ញាបនបត្រវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ របស់ក្រុមហ៊ុន Bureau Veretas (Cambodia) Limited
លក្ខណៈពិសេសរបស់ឯកសារ
សេចក្តីអធិប្បាយពីឯកសារ  
វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000559245
បណ្ដាញសង្គម