នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
DA-RAC/0002/2017 លិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីវិញ្ញាបនបត្រវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ របស់ក្រុមហ៊ុន Modern Testing Services (Cambodia) Ltd.
លក្ខណៈពិសេសរបស់ឯកសារ
សេចក្តីអធិប្បាយពីឯកសារ  
វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000559197
បណ្ដាញសង្គម