នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
គោលគំនិតសំខាន់ៗនៃការរៀបចំទិវាវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨ នៅប្រទេសកម្ពុជា
លក្ខណៈពិសេសរបស់ឯកសារ
រៀបចំសរសេរដោយ :នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ :ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧
ចំនួនទំព័រ :០៣​ទំព័រ
សេចក្តីអធិប្បាយពីឯកសារ  
វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000658235
បណ្ដាញសង្គម