នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
ឯកសារណែនាំពីការរៀបចំទិវាវាយតម្លៃទទួលស្គាល់ពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ដោយស្ថាប័ន ILAC និង​ IAF
លក្ខណៈពិសេសរបស់ឯកសារ
រៀបចំសរសេរដោយ :នាយកដ្ឋានវាយតម្លៃទទួលស្គាល់
ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ :ថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០
ចំនួនទំព័រ :០៦​ទំព័រ
សេចក្តីអធិប្បាយពីឯកសារ  World Accreditation Day as a global initiative, jointly established by the International Accreditation Forum (IAF) and the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), to raise awareness of the importance of accreditation.

This year’s theme focuses on how accreditation provides added value to supply chains.

Supply chains provide a vital role in delivering products and services for consumers, business and the public sector in a timely, cost-efficient and quality manner. Accreditation and, with it, other quality infrastructure tools such as standards, metrology and conformity assessment, provide widely accepted tools that help deliver value to the supply chain. These tools help with trust and assurance, enabling confidence in both final products and services and the manner in which they are placed on the market and used.

As in previous years, the day will be celebrated across the world with the hosting of major national events, seminars, and press and media coverage, to provide the opportunity to explore how accreditation can help deliver a safer world and to support businesses, government and regulators to find standards, conformity assessment and accreditation tools to support them in this goal.
វីដេអូ
ចំនួនអ្នកទស្សនា
00000657127
បណ្ដាញសង្គម